Działalność
Celem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

 
1. Celem jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezdomnym. 

2. Celem jest kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy bądź wspieranie takich działań.


Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przy pomocy środków finansowych pozyskiwanych od osób fizycznych i prawnych oraz organizacji krajowych i innych źródeł prawem dozwolonych.


 

Polski Komitet Pomocy Społecznej realizuje statutowe cele poprzez:
 

 • Organizowanie usług opiekuńczych;

 • Organizowanie i prowadzenie dożywiania;

 • Organizowanie różnorodnych form wypoczynku;

 • Udzielanie różnorodnej pomocy głównie rzeczowej, finansowej w miarę posiadanych środków i możliwości;

 • Poradnictwo prawne i pomoc prawna;

 • Świadczenie pomocy postpenitencjarnej;

 • Współpracę i współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi;

 • Świadczenie pomocy osobom bezdomnym i bezrobotnym w miarę posiadanych środków;

 • Świadczenie pomocy bezrobotnym w zakresie poradnictwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, przeszkolenia i zatrudnienia;

 • Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej;

 • Świadczenie pomocy niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia;

 • Udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz świadczenie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych i komunikacyjnych;

 • Prowadzenie świetlic i placówek opiekuńczo ? wychowawczych;

 • Prowadzenie całodziennych i popołudniowych klubów seniora;

 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym, alkoholizmowi, narkomanii itp. oraz łagodzenie ich skutków.