Programy
USŁUGI OPIEKUŃCZE NA TERENIE MIASTA TARNOWA”

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającą wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - na realizację usług opiekuńczych na terenie Gminy Miasta Tarnowa w 2017 r. dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie /3 zadania/ na podstawie kryteriów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrano w zakresie zadania Nr 1 - świadczenie usług podstawowych w formie podstawowych usług opiekuńczych ofertę należącą do:
Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Małopolski Zarząd Wojewódzki w Krakowie ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków

Na podstawie podpisanej z Gminą Miasta Tarnowa - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie Umowy z dnia 30 grudnia 2016 r. obowiązującą od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Małopolski Zarząd Wojewódzki PKPS zobowiązany jest do świadczenia usług opiekuńczych na terenie Gminy Miasta Tarnowa w miejscu zamieszkania podopiecznych.
Małopolski Zarząd Wojewódzki PKPS w Krakowie powierzył realizację Umowy jednostce podrzędnej Zarządowi Rejonowemu w Tarnowie PKPS.

 

PODPROGRAM 2017

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Tarnowie w okresie IX 2017 – VI 2018 rozpoczął realizację Programu:
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD)
Podprogram 2017.

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie, kwalifikacja osób do uczestnictwa w programie odbywa się poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają skierowania do otrzymania pomocy lub przekazują listy osób zakwalifikowanych.
Pomocą mogą być objęte osoby i rodziny spełniające wymogi określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z 2009 r. nr 175, poz. 1362 późn. zm.) , a w szczególności jej art. 7, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy społecznej (do 200%) tj. 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie. Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.
Przydział żywności w Podprogramie 2017 dla PKPS ZR w Tarnowie, to 126 302,70 kg. W zestawie jest 19 artykułów spożywczych tj.: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy.

Żywność dostępna będzie w Magazynie żywności PKPS w Tarnowie przy ul. Pułaskiego 91, w środy, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 – 12.00.

Wytyczne MRPiPS PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2017 dostępne są na stronie: www.mpips.gov.pl
W sprawach spornych i niejasnych można kontaktować się z:
Zarządem Rejonowym Tarnów PKPS tel. 14 688-91-11, email pkpstarnow@op.pl
Małopolskim Zarządem Wojewódzkim PKPS tel. 22 623-28-67, email biuro@pkps.krakow.pl. 
Radą Naczelną PKPS tel. 22 622-64-36, email rada.naczelna@pkps.org.pl