Zadanie publiczne - „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania wspomaganego”